toroslu kitaplığı

      

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık Desteği için lütfen bize yazınız.

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com

Faks:

 (212) 527 52  97

 

Fiyat Listesi

 

Kitaplarımızı Satın Almak İçin:

 

     Dil ve Maddecilik

     Göstergebilim Alanındaki Gelişmeler ve Özne Kuramı

         Rosalin Coward ve John Ellis

 

         Türkçesi: Veysel KILIÇ

 

İçindekiler

1.     Felsefi Bağlam

–      Son on yılda göstergebilim alanındaki gelişmelerin sezdirdikleri ve kuramsal bağlam.

–      Saussure’ün kavramı olan göstergede örtük olarak değinilen ülküsellikten kaynaklanan dilin maddesel bilgisini geliştirmedeki başarısızlığı.

–      Gösterge kavramına dayalı toplumbilimlerin açıklanması, özellikle de ideolojiyi anlamaya yönelik sezdirimler.

 

2.    Yapısalcılık

–      Saussre’ün dilbilim alanında oluşturduğu kavramlar ve yapısalcılığın gelişmesinde bu kavramların rolü.

–      Kavaramdaki mekanik biçimin davranışı ile anlamın belirlenmesinde gösterenin daha köktenci davranışı arasındaki gerilim.

–      Her iki eğilimi sergileyen Levi-Strauss’un örneği ve sonuçta, tüm yapısalcı projede olduğu gibi, son yani ikinci eğilime yerleştirilmiş olması.

 

3.    Göstergelerin Bilimi: Göstergebilim

–      Göstergebilim alanındaki ilk çalışmalar.

–      Göstergebilimin söylencebilim bağlamında ideoloji çözümlemesi ve doğal görünümdeki gösterge dizgesinin dizgesel doğasının çözümlenmesi.

–      Yazının(edebiyatın) hem kendi gerçekçi ideolojisinde hem de kendi dizgesel doğası içinde metin ve düzyazı olarak çözümü.

–      Yazının temel kavramlarının belirlenmesi sorunu ( düz anlam, yan anlam, vd.) özellikle avant-garde (öncü) türünden metinlerin üretilmesinde karşılaşın sorunlar ve onların gösteren ile gösterilen arasındaki özdeşliğin bilinçsiz ve dengesizliği.

 

4.    S/Z

–      Metinler arası yorumlamalarca belirlenmiş dilbilimsel üretkenliğin bir incelemesi olarak gerçekçilik. Gösteren ile gösterilen arasındaki özdeşlik ve onun Tristram Shandy’de açığa çıkması.

–      Barthes’in, Balzac’ın Sarrasine adlı yapıtını metinler arası yan anlam S/Z açısından çözümlemesi. Onun göstergeyi ideolojik bir değişmez kılma ve onu destekleyen toplumsal konumsallığı (duruşu) nasıl açıklığa kavuşturduğu.

 

5.    Marksizm, Dil ve İdeoloji

–      Marksizm ve toplumsal ilişkilerin sorunsalı. Üç uygulamadan oluşup toplumun tarihsel maddecilik açısından çözümü: ekonomik, siyasal, ideolojik.

–      Geleneksel Markisizimde ideoloji kuramının geri kalmışlığı ve Althusser’in adı geçen kurama katkısı.

–      Belli bir toplumsal bağlam alanında yine belli bir özneyi belirleyen, değişmez kılan olarak görüldüğü sürece uygun bir ideoloji anlayışına nasıl ulaşılabilir sorunu. ‘’Düşsel belirleme’’ kavramı

–      Bu sorunsal Marksizm’in geleneksel olarak baskı altında tuttuğu iki alana dikkat çeker: özne sorunu ile dil sorunu.

–      Marksist felsefedeki heterojen öznenin varsayımı, eytişimsel maddecilik.

 

6.    Lacan’ın Öznesi Üzerine

–      Lacan, eytişimsel maddeci kuramla uyumlu öznenin maddeci kuramını nasıl geliştirdiği: süreç içinde bir özne.

–      Dil kullanan bir özne olarak insan denilen hayvanın bu süreççe üretilmesi, bu sürecin ederi bir bilinçsizin (bilinçaltı) yaratılmasıdır: şöyle ki, bu durum bilgiçliliğe geçişe izin vermez.

–      Dil tarafından belirleme: nedeni olmayan insan, nedeni olan tek şey dil.

–      Dile giriş heterojenliğin parçalanmasını ilgilendirir; birincil ve ikincil süreçler; bilincin yaratılması; düşsel ve simgesel ilişkiler.

 

7.    Göstergenin Eleştirisi

–      Çağdaş dilbilimde göstergenin yeniden gözden geçirilmesi.

–      Yapısalcı dilbilimin görüngübilimsel alanları; üretimsel dilbilgisi. Onların dil dışı alanlarla ilgilenmedeki başarısızlıkları.

–      Psikanalizin ‘dil’ denen nesneyi dilbilim için değiştirmesi.

–      Olumsuzluk ve yargılamanın işlevi.

–      Dürtülerin ilişkisi, bilinçli özne ve Kristeva’nın çalışmalarının dışında kalan çelişki: Göstergebilim ve Thetic.

–      Bir uygulama kuramı için kimi sezdirirler: durum bozma, yenilenme.

–      Yazınsal dil: Toplumsallıkça zorunlu kılınan durumların kuraldışlılıkları olan anlamlandırma biçimleri.

 

8.    Sonuç

–      Freud ile Marksın ilişkisi: faşizm ve aile

 

Kaynakça

Dizin


Teknik Bilgiler:

Sayfa: 160

Boyut: 14 x 23 cm2

ISBN: 978-975-6342-61-9

Kağıt: 80 gr. Lüks Kitap Kağıdı

Satış Fiyatı 15 TL'dir.

 

     Tel: +90-212-527 52 97          Faks: +90-212-527 52 96    e-Posta: admin@toroslu.com      Son Güncelleme:  03 Mart 2014, Pazartesi  
     Copyright © 2003-2012  [Toroslu Kitaplığı]. Tüm haklar saklıdır.